હૂ પલ્લવી.

February 23, 2011

MANGAL MANDIR KHOLO

Filed under: ભજન અને પ્રાથના — Pallavi @ 8:54 am

MANGAL MANDIR KHOLO DAYA MAY MANGAL MANDIR KHOLO

JEVAN VAN ATI VEDA VATAVYU

DWAR UBHO CHE SHU BHORO DAYA MAY MANGAL MANDIR KHOLO

MANGAL MANDIR KHOLO DAYA MAY MANGAL MANDIR KHOLO

TIMIRAG YUNNE JYOTI PRAKASH

SHIKSHU MEN UR MAN DOLO DAYA MAY MANGAL MANDIR KHOLO

NAMA MADUR TAMA RATO NIRANTAR

SISHU SHA PREMA BOLO DAYA MAY MANGAL MANDIR KHOLO

MANGAL MANDIR KHOLO DAYA MAY MANGAL MANDIR KHOLO

DIVYA TRISHATUR AVYO BALAK

PREM AMI RAS DHORO DAYA MAY MANGAL MANDIR KHOLO

MANGAL MANDIR KHOLO DAYA MAY MANGAL MANDIR KHOLO

MANDIR TARU VISHVA RUPARU

Filed under: ભજન અને પ્રાથના — Pallavi @ 8:52 am

MANDIR TARU VISHVA RUPARU

SUNDER SARJAN HARA RE

PAR PAR TARA DARSHAN THAI

DEKE DEKHAN HARA RE

NAHIN PUJARI NAHIN KOI DEVA

NAHIN MANDIR NE TARA RE

NEELGAGAN MA MAHIMA GATA

CHAND AUR SURAJ TARA RE

VARNAN KARTA SHOBHA TARI

BAHGYA KAVI TAN THERA RE

AVNI MA TU KYA CHUPAYO

SODHE BARA DHERA RE

MANDIR TARU VISHVA RUPARU

SUNDER SARJAN HARA RE

Maa Baap ne bhulso nahin

Filed under: ભજન અને પ્રાથના — Pallavi @ 8:50 am

Bhulo bhale biju badhun, Maa Baap ne bhulso nahin

Agnit chhe upkar ena, eh tame visarso nahin

 

Pathar pujyaa pruthvi tanaa, tyaare dithu tam mukhdu

E punit jan-na kalaja, pathar bani chhundso nahin

Kaadhi mukhethi koriya momaa dai mota kerya

Amrut tanaa denaar same, jer tame ugalso nahin

 

Laakho ladavya laad tamne, kod sauv pura kerya

Eh kodna purnaarna, kod purava bhulso nahin

Laakho kamaata ho bhale, maa baap jethi na tharyaa

E Lakh nahi pan raakh chhe, e maanvu bhulso nahin

 

Santan thi seva chaho, santaan chho sevaa kero

Jevu kero tevu bharo, eh bhavna bhulso nahin

Bhine sui pote ane suke suvdaviya aapne

Eh amimay aankhe ne, bhuline bhinjavso nahin

 

Pushpo bichavya premthi, jene tamara raah per

E raahbar na raah per,kanta kadi bansho nahin

Dhan kharachata madse badhun, mata pita madse nahin

Pal pal punit charanan ni, chahana bhulso nahin

Next Page »

Blog at WordPress.com.