હૂ પલ્લવી.

August 24, 2011

किस्मत से जो मिली हे…. यही दोस्ती हे|

Filed under: શાયરી — Pallavi @ 12:29 pm
ज़िंदगी से ना कोई सीकवा ना गीला हे, यारो.,
इसी ने तो तुम जेसे याररोसे मिलाया हे यारो....,
जान तो बहोट छोटी सी चीज़ हे...........यारो.
दोस्ती के लिए तो सात जनम भी कम हे यारो

 @ साथी @

તું કહે તો …

Filed under: કવિતા — Pallavi @ 11:29 am

ચાલ પકડ કલમ ને થોડું ચિત્રી લઇ એ,

હોઠ ને રેહવા દે હાથ થી કહી દઈએ.
આ અંતર તો ઘટશે નહિ,

તોય થોડાક પાસે આવી ને પરસ્પર ઓગળી જઈંએ
અંનત એકાંત મન ને છેડી રહયું છે,

એક સુર આપડે પણ ગઈ લઈએ
તું સંભાળ મને ને હું સાંભળું તને ,

બે કદમ આપડે પણ ચાલી લઈએ
પરિણામ તો સમય નો વિષય છે ,

તું કહે તો તોડી વાર એક મેક માં ધબકી લઈએ

August 19, 2011

SIR WINSTON CHURCHILL WROTE ABOUT INDIANS 64 YEARS AGO

Filed under: અન્ય — Pallavi @ 9:59 am

HOW TRUE WHAT SIR WINSTON CHURCHILL WROTE ABOUT INDIANS 64 YEARS AGO HAVEN’T WE INDIANS WORKED SO VERY HARD TO ACHIEVE THIS END!!!

“Power will go to the hands of rascals, rogues, freebooters; all Indian leaders will be of low caliber and men of straw. They will have sweet tongues and silly hearts. They will fight amongst themselves for power and India will be lost in political squabbles. A day would come when even air & water would be taxed in India.”

Next Page »

Blog at WordPress.com.