હૂ પલ્લવી.

September 26, 2011

Believe in yourself

Filed under: સુવિચાર — Pallavi @ 12:16 pm

If you think you are beaten; you are

If you think you dare not, you don’t,

If you’d like to win, but think you can’t,

It’s almost a cinch you won’t.

If you think you will lose, you are lost,

For out in the world we find…..

Success begins with a fellow’s will:

It’s all in the state in mind.

Life’s battles don’t always go to the stronger or faster man:

But sooner or later the man who wins

Is The one who thinks he can!

September 23, 2011

લાગે છે…

Filed under: ગઝલ — Pallavi @ 12:02 pm

ક્યાંક તમારા માં જ ખોવાયા છે,
એટલે જ તો મારા વિચારો મને મારા ઓછા લાગે છે.
ગણું ચાલ્યો છું તમ શુધી પહોચતા ,
એટલે જ તો શ્વાસ થાકેલા લાગે છે.
થોડી ચંચળતા ભાસે છે આપના વર્તન માં,
એટલે જ ઊંડાણ પણ આજે છીછરા લાગે છે.
દરેક શ્વાસે તમે જ તો ધબાકો છો,
એટલે જ તો ધબકારા હજી જીવતા લાગે છે.
દરેક આશા વિસરી ચુક્યો છું ,
કેમ કે હવે તો તમ ઉપકારો નોય ભાર લાગે છે.

September 14, 2011

जो खाए पछताए जो ना खाए वो भी पछताए………… शादी का लड्डू यारररर…………

Filed under: અન્ય — Pallavi @ 12:10 pm

Never marry a Testing girl since she always doubts U.
Never marry a DATABASE girl since she always wants her husband to be a UNIQUE key.
Never marry a C girl because she always have a tendency to BREAK the things and EXIT from house.
Never marry a C++ girl as u may encounter some problems in INHERITANCE.
Never marry a JAVA girl since she always throws EXCEPTIONS.
Never marry a VB girl since she has divorce FORM with her always.
Never marry a UNIX girl ,she always dump u with a core.
Never marry a PASCAL girl ,she always scolds u as rascal.
Never marry a COBOL girl since she may be very good in DIVISION of families.
Never marry a NETWORK girl since she may be very good in shooting troubles.
Better marry a girl not belonging to SOFTWARE FAMILY

MARRY A GIRL FROM A “HARD”WARE FAMILY, THEN…….. ……… ……… you know very well wht’s happend….

SO TAKE MY ADVISE AND DONT MARRY
ALWAYS BE HAPPY

 

From : One  Friend (stranger)

Next Page »

Blog at WordPress.com.