હૂ પલ્લવી.

May 1, 2012

……

Filed under: અન્ય — Pallavi @ 10:14 am

આં અણધારી જીંદગીમાં કૈક તો ધારણા મુજબ નું હોત, થોડા મેં એમને ઝંખ્યા હોત , ને થોડા એ મને મળ્યા હોત.

Create a free website or blog at WordPress.com.